جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90008157کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/311391/6/11393/6/1224835
90002195فنی و مهندسی1391/12/91392/2/301393/5/30225075
91004391علوم پزشکی1391/12/141391/11/191393/5/19226180
91044636میان گروهی1392/2/311392/2/171393/5/17226330
91001363فنی و مهندسی1391/12/141392/2/161393/5/16226440
90007923کشاورزی و منابع طبیعی1391/11/291391/11/151393/5/15226565
90003645کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/31391/5/81393/5/8227135
90002217علوم و علوم زیستی1391/2/101391/3/61393/5/6227350
90001544علوم پزشکی1390/10/131390/11/31393/5/3227665
92005386فنی و مهندسی1392/5/61392/4/311393/4/31227985
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۱۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.