جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97017185ریاضی و فیزیک1397/12/21398/2/231399/5/239845
97018266فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23855
97018312فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
97018315علوم پزشکی1397/12/231398/2/231399/6/236835
97018481فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
97019494پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/231399/2/241880
97021946پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/231399/2/2418860
97022259ریاضی و فیزیک1397/12/231398/2/231399/5/239880
97010825پسا دکتری1397/10/271398/2/41399/2/520750
97010470پسا دکتری1397/12/21398/2/41399/2/520750
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۱۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.