جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97001426کارگاه بین الملل - راه ابریشم چین1397/9/181398/3/11398/3/65340
97005950فنی و مهندسی1397/9/221398/1/261399/7/263420
97011442سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/9/221397/12/81398/12/826420
97008069پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/9/221397/11/281398/11/292730
97009308فنی و مهندسی1397/9/221397/11/231399/5/239865
96017057پسا دکتری1397/9/221397/11/151398/11/162860
97007560میان گروهی1397/9/221397/11/151399/5/1510650
97009130علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/9/221397/11/151398/10/153160
97009286پژوهشی تفاهم نامه ای1397/9/221397/11/151399/5/1510670
97009291کشاورزی و منابع طبیعی1397/9/221397/11/151399/5/1510630
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۱۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.