جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97015570کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/3/51399/8/52575
97015808پسا دکتری1397/12/21398/5/121399/5/1310840
97015841پسا دکتری1397/10/271397/11/231398/11/242780
97016115پسا دکتری1397/12/231398/2/221399/2/2318950
97016307پسا دکتری1397/12/21398/2/41399/2/520750
97016383علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/2380
97016813فنی و مهندسی1397/12/21398/2/231399/2/2318950
97017019کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/2/231399/5/23980
97017102علوم پزشکی1398/3/301398/6/101399/8/10210
97017185ریاضی و فیزیک1397/12/21398/2/231399/5/239845
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۱۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.