جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97011659میان گروهی1397/12/21398/2/231399/8/23830
97012980علوم پزشکی1397/12/21398/2/231399/8/23865
97013421علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/12/21398/2/231399/2/2318940
97013841فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/2380
97014188مدیریت و علوم اقتصادی1397/12/21398/2/231399/8/2380
97014255علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/23852
97014619کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/2/231399/2/2318910
97016383علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/2380
97016813فنی و مهندسی1397/12/21398/2/231399/2/2318950
97017019کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/2/231399/5/23980
نمایش ۱٬۱۷۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.