جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97006624فنی و مهندسی1397/8/101397/9/141399/5/1410770
97007479علوم پزشکی1397/8/101397/9/141399/6/147760
97007655فنی و مهندسی1397/8/101397/9/141399/3/1416850
97008907سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/8/101397/9/141399/7/144630
97007686پسا دکتری1397/8/101397/9/101398/9/1134950
97007912فنی و مهندسی1397/8/101397/9/101399/3/1017150
97001987پسا دکتری1397/8/101397/9/51398/9/635450
97007497پسا دکتری1397/8/101397/9/51398/9/635450
97007782پسا دکتری1397/8/101397/9/51398/9/635450
96011359پسا دکتری1397/8/101397/8/271398/8/2836250
نمایش ۱٬۱۷۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.