جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91003148کشاورزی و منابع طبیعی1392/5/11391/11/151393/11/15208770
91059605علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/5/71392/4/81393/11/8209340
92026375علوم پزشکی1392/11/71392/10/261393/10/26210525
92027615میان گروهی1392/11/61392/10/241393/10/24210750
90005176کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/181393/10/18211368
91000233علوم پزشکی1391/5/71391/8/161393/10/16211550
91053224علوم پزشکی1392/5/11392/4/131393/10/13211850
91055006علوم پزشکی1392/7/271392/4/131393/10/13211855
91003135معارف و علوم اسلامی1391/9/71391/10/131393/10/13211850
92006430معارف و علوم اسلامی1392/9/251392/9/181393/9/18214280
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.