جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97021585پسا دکتری1397/12/231398/2/221399/2/2318950
97023682پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/221399/2/2318950
96012170کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/2/231399/2/2318970
96013499پسا دکتری1397/12/21398/2/231399/2/241880
97006593کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/2/231399/8/23860
97010238علوم پزشکی1397/12/21398/2/231399/8/23825
97010316علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/23875
97010953کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/2/231399/8/23870
97011012علوم و علوم زیستی1397/10/271398/2/231399/8/23870
97011209پسا دکتری1397/12/231398/2/231399/2/2418850
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.