جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97010316علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/23875
97010953کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/2/231399/8/23870
97011012علوم و علوم زیستی1397/10/271398/2/231399/8/23870
97011209پسا دکتری1397/12/231398/2/231399/2/2418850
97011659میان گروهی1397/12/21398/2/231399/8/23830
97012980علوم پزشکی1397/12/21398/2/231399/8/23865
97013421علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/12/21398/2/231399/2/2318940
97013841فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/2380
97014188مدیریت و علوم اقتصادی1397/12/21398/2/231399/8/2380
97014255علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/23852
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.