جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96012520میان گروهی1397/4/211397/6/61399/4/61450
96016450رساله دکتری1397/3/241397/6/61399/6/6840
96015921رساله دکتری1397/3/241397/6/41399/6/4860
97001729پسا دکترا کرسی1397/4/131397/6/41398/6/54440
96015144رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/29920
96015727رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/29920
96013474رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/29920
96013757رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/29920
96014753رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/29920
96011601رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/201010
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.