جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96012766رساله دکتری1397/5/291397/7/181399/7/184255
96013514رساله دکتری1397/3/241397/7/181399/7/184250
96013627رساله دکتری1397/5/251397/7/181399/7/18420
96014374رساله دکتری1397/3/241397/7/181399/7/184255
96015486رساله دکتری1397/3/241397/7/181399/7/184250
96015795رساله دکتری1397/3/241397/7/181399/7/184260
96016392رساله دکتری1397/3/241397/7/181399/7/184270
97002871کشاورزی و منابع طبیعی1397/5/251397/7/171399/7/174370
97008907سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/8/101397/9/141399/7/144630
97024302ریاضی و فیزیک1398/3/301398/5/121399/7/124870
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.