جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91059605علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/5/71392/4/81393/11/8209340
92012528فنی و مهندسی1392/7/31392/6/121393/12/12205850
91059038علوم پزشکی1392/6/261392/6/141393/12/1420560
92010596علوم پزشکی1392/6/181392/6/141393/12/14205670
92013470کشاورزی و منابع طبیعی1393/6/171393/6/191393/12/19205180
91055551معارف و علوم اسلامی1392/1/181391/12/211393/12/2120490
91057613معارف و علوم اسلامی1392/1/181391/12/211393/12/2120490
91042693علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/4/11392/4/111393/2/1123600
841117علوم پزشکی1391/7/251391/8/211393/2/21235075
91005039میان گروهی1392/3/191392/2/311393/2/31234075
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.