جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91003851علوم پزشکی1391/8/11391/8/101392/8/1025400
91002930علوم پزشکی1391/8/101391/8/41393/8/4218550
90006307میان گروهی1391/8/301391/8/301393/4/30228040
87041126علوم پزشکی1391/8/81391/8/81393/8/8218125
91003341میان گروهی1391/9/11391/10/51393/4/5230560
91001813میان گروهی1391/9/11391/9/71392/12/7242580
91004304علوم و علوم زیستی1391/9/271391/10/121392/10/1224790
91003003علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/9/271391/10/111392/12/1124190
91002357میان گروهی1391/9/271391/7/251393/1/2523770
91000939علوم پزشکی1391/9/281391/8/31392/2/327280
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.