جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91001813میان گروهی1391/9/11391/9/71392/12/7242580
91001845معارف و علوم اسلامی1391/4/241391/4/251393/4/2522850
91001978علوم پزشکی1394/8/191394/8/241398/3/2451750
91002357میان گروهی1391/9/271391/7/251393/1/2523770
91002560کشاورزی و منابع طبیعی1392/2/231391/12/101394/12/1017010
91002608علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/12/91391/12/51392/9/5251570
91002651معارف و علوم اسلامی1391/7/231391/7/261393/1/26237625
91002770هنر و معماری1392/7/151392/6/181393/4/1822920
91002789کشاورزی و منابع طبیعی1395/7/271395/8/291397/8/2972155
91002863علوم پزشکی1391/8/11391/8/271393/8/27216375
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.