جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96005597فنی و مهندسی1396/6/231396/7/181397/10/1867375
96002378کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/7/121399/7/124875
96004459رساله دکتری1396/5/191396/7/51398/7/541475
96001856علوم پزشکی1396/5/191396/7/11398/7/141875
95838133علوم و علوم زیستی1396/1/311396/3/21397/9/271875
95844859فنی و مهندسی1396/1/311396/2/111397/8/1173975
95839807کشاورزی و منابع طبیعی1395/12/211396/2/21397/10/268875
95837188علوم و علوم زیستی1395/12/211396/1/281397/7/2875175
95840988علوم پزشکی1395/12/211396/1/231398/7/2339675
94003431فنی و مهندسی1395/4/81395/6/21398/6/244775
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.