جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
94004824کشاورزی و منابع طبیعی1395/2/201395/4/211397/4/218490
94012607کشاورزی و منابع طبیعی1395/2/201395/4/141397/4/148560
94010693کشاورزی و منابع طبیعی1395/2/221395/3/221397/3/2287950
94007133کشاورزی و منابع طبیعی1394/11/111395/2/281396/6/28114270
94001685کشاورزی و منابع طبیعی1394/11/101395/2/251396/2/25126630
93027859کشاورزی و منابع طبیعی1394/11/101395/2/181397/2/1891320
94015170کشاورزی و منابع طبیعی1394/11/51395/2/121397/1/129500
93051172کشاورزی و منابع طبیعی1394/11/101394/12/251395/10/25138760
93036368کشاورزی و منابع طبیعی1394/11/101394/12/111399/6/118060
93034611کشاورزی و منابع طبیعی1394/10/281394/10/281396/1/28129475
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.