جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97013598فنی و مهندسی1397/12/21398/3/51399/7/55550
97015570کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/3/51399/8/52575
97017518میان گروهی1397/12/231398/3/51399/6/5850
97022407کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/3/51399/7/55530
97024291پسا دکتری1398/2/51398/3/51399/3/61750
97001426کارگاه بین الملل - راه ابریشم چین1397/9/181398/3/11398/3/65340
96012170کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/2/231399/2/2318970
96013499پسا دکتری1397/12/21398/2/231399/2/241880
97006593کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/2/231399/8/23860
97010238علوم پزشکی1397/12/21398/2/231399/8/23825
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.