جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91001676میان گروهی1391/5/71391/6/291393/1/29237380
91053224علوم پزشکی1392/5/11392/4/131393/10/13211850
91055006علوم پزشکی1392/7/271392/4/131393/10/13211855
91003135معارف و علوم اسلامی1391/9/71391/10/131393/10/13211850
91000233علوم پزشکی1391/5/71391/8/161393/10/16211550
90005176کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/181393/10/18211368
92027615میان گروهی1392/11/61392/10/241393/10/24210750
92026375علوم پزشکی1392/11/71392/10/261393/10/26210525
91003148کشاورزی و منابع طبیعی1392/5/11391/11/151393/11/15208770
91001291علوم پزشکی1391/4/311391/5/231393/11/23207950
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.