جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89002066میان گروهی1391/5/71391/5/81392/9/8251275
90003645کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/31391/5/81393/5/8227135
90008157کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/311391/6/11393/6/1224835
90007583فنی و مهندسی1391/5/231391/6/251392/6/25258560
91001676میان گروهی1391/5/71391/6/291393/1/29237380
90007880میان گروهی1391/5/311391/6/41392/12/424280
91001623علوم پزشکی1391/4/311391/6/41393/6/4224580
91002357میان گروهی1391/9/271391/7/251393/1/2523770
91002651معارف و علوم اسلامی1391/7/231391/7/261393/1/26237625
90003557کشاورزی و منابع طبیعی1391/6/251391/7/41392/10/4248645
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.