جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96017207رساله دکتری1397/3/241397/5/21399/5/21180
96014549رساله دکتری1397/3/241397/5/11399/5/111955
96014585رساله دکتری1397/3/241397/5/11399/5/111960
96015968رساله دکتری1397/3/241397/5/11399/5/111950
96012141رساله دکتری1397/3/241397/4/311399/4/3112050
96013008رساله دکتری1397/3/241397/4/311399/4/3112050
96014807رساله دکتری1397/3/241397/4/311399/4/311200
96011201رساله دکتری1397/3/241397/4/301399/4/3012150
96013078رساله دکتری1397/3/241397/4/301399/4/3012160
96013157رساله دکتری1397/3/241397/4/301399/4/301210
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.