جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97005210علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/9/221397/11/31398/11/32980
97005870علوم و علوم زیستی1397/9/221397/11/31399/7/3570
97009536فنی و مهندسی1397/9/221397/11/31399/5/311775
97010037فنی و مهندسی1397/9/221397/11/31399/5/311770
97010707کشاورزی و منابع طبیعی1397/9/221397/11/31399/5/31170
96017273پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/9/221397/10/301398/11/130070
97003938علوم و علوم زیستی1397/9/221397/10/301399/4/3012140
97007604پسا دکتری1397/9/221397/10/301398/11/130051
97009939فنی و مهندسی1397/9/221397/10/291399/4/2912260
97005659کشاورزی و منابع طبیعی1397/9/221397/10/291398/10/2930260
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.