جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
95819753کشاورزی و منابع طبیعی1395/10/191395/12/11397/12/163113
94807834کشاورزی و منابع طبیعی1395/10/191395/11/161398/11/1628655
94004483کشاورزی و منابع طبیعی1395/8/161395/9/301398/9/303300
94009901کشاورزی و منابع طبیعی1395/9/11395/9/281398/4/2848285
93034815کشاورزی و منابع طبیعی1393/12/201395/9/211396/12/219690
94002906کشاورزی و منابع طبیعی1395/7/61395/9/171396/9/17106350
94001585کشاورزی و منابع طبیعی1395/8/121395/9/71398/9/735365
95816893کشاورزی و منابع طبیعی1395/8/121395/9/71398/10/732380
91002789کشاورزی و منابع طبیعی1395/7/271395/8/291397/8/2972155
94808464کشاورزی و منابع طبیعی1395/6/151395/7/51397/7/577445
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.