جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97018404پسا دکتری1397/12/231398/3/71399/3/817350
97018394پژوهشی تفاهم نامه ای1397/12/21398/4/61398/12/626670
97018389پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/8/201399/8/21100
97018318پسا دکتری1397/12/231398/8/201399/8/21100
97018315علوم پزشکی1397/12/231398/2/231399/6/236835
97018312فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
97018309پسا دکتری1398/3/301398/7/71399/7/8520
97018283پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271397/11/241398/11/2527755
97018266فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23855
97018151علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/221399/8/2290
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.