جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96003002پژوهشی تفاهم نامه ای1396/12/231397/3/11399/9/1050
96014996رساله دکتری1397/3/241397/8/301399/8/30150
96016634فنی و مهندسی1397/6/221397/8/301399/8/30170
95844522کشاورزی و منابع طبیعی1396/7/271396/8/271399/8/27470
96010307سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/2/201397/6/241399/8/24725
97007958پسا دکتری1397/8/101398/8/221399/8/23850
98000482پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
97024308پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/2380
97025260پسا دکتری1398/5/101398/8/221399/8/23860
98001878پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/7/41398/8/221399/8/2380
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.