جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98005981پسا دکترا کرسی1398/7/31399/7/45650
95014470پسا دکتری1396/7/191397/7/207590
86121105فنی و مهندسی1387/11/301387/11/301388/8/3039600
88000278میان گروهی1388/10/301388/10/301389/10/30354170
87041155کشاورزی و منابع طبیعی1388/5/241388/5/241389/11/24351875
86121097کشاورزی و منابع طبیعی1388/9/141388/9/141389/9/14358685
87041643علوم پزشکی1389/1/231389/1/231392/1/23273970
89000965علوم و علوم زیستی1389/10/181389/10/181390/6/18331260
89000692میان گروهی1389/10/181389/10/181390/12/1831330
89000416کشاورزی و منابع طبیعی1389/10/251389/11/251391/3/25303772
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.