جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96003002پژوهشی تفاهم نامه ای1396/12/231397/3/11399/9/1050
95849755کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/8/81399/8/82270
98004253علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1398/5/101398/7/71399/8/72370
97001942علوم پزشکی1397/5/251397/8/61399/8/62460
97003448پژوهشی تفاهم نامه ای1397/4/211397/8/61399/8/62430
97022488پژوهشی تفاهم نامه ای1398/5/101398/9/51399/8/52560
97022096سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/12/231398/4/51399/8/52575
97015570کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/3/51399/8/52575
96014996رساله دکتری1397/3/241397/8/301399/8/30150
96016634فنی و مهندسی1397/6/221397/8/301399/8/30170
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.