کارگروه علوم پزشکی

‌‌‌‌‌‌‌کارگروه پزشکی از اولین کارگروه هایی است که پس از تاسیس صندوق، در سال ۸۴ تشکیل و شروع به فعالیت نمود.

این کارگروه به بررسی مسائل علوم پایه پزشکی و البته مسائل بالینی می پردازد و بیشتر تمرکز آن بر مشکلات شایع و به روز کشور می باشد تا قدمی اساسی در جهت شناخت بیماریها، پیشگیری، تشخیص ان ها و درمان های جدید و استراتژی های جدید درمانی بر داشته شود.

‌‌‌‌لیست طرح های خاتمه یافته در کارگروه پزشکی

اولویت های پژوهشی در کارگروه پزشکی

جدول فراخوان های سالیانه صندوق

لیست کارگروه های صندوق

سامانه طرح های پژوهشی (کایپر)

اولویت های پژوهشی کارگروه ها

دستورالعمل های قالب های حمایتی