رساله دکتری مستقل

مقدمه

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( INSF ) در راستای حمایت از محققان جوان، از پیشنهادیه پژوهشی آنان در قالب رساله دکتری حمایت می‌کند. دانشجویان دکتری با ارایه پیشنهادیه در چارچوب اولویت‌های تحقیقاتی کشور و صندوق در قالب رساله دکتری می‌توانند از حمایت مالی برخوردار شوند. این حمایت با هدف استفاده از ظرفیت علمی دانشجویان دکتری و ایجاد رقابت سالم علمی در جهت کمک به توسعه علم و فناوری انجام می شود.

تعاریف:

 • حمایت: وجوهی معین که به صورت پرداخت مستقیم نقدی پس از تصویب پیشنهادیه طرح در قالب قرارداد پژوهشی و در قبال انجام تحقیقات (در چارچوب اولویت های تحقیقاتی) و انجام تعهدات طرح پرداخت می گردد.
 • صندوق: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.
 • کارگروه: کارگروه علمی صندوق که وظیفه بررسی و تأیید پیشنهادیه‌های دریافتی در چهارچوب اولویت‌های پژوهشی صندوق را به عهده دارد.
 • کمیته تخصصی: کمیته تخصصی صندوق که وظیفه بررسی و تأیید نهایی پیشنهادیه‌های مصوب کارگروه‌های صندوق را به عهده دارد.
 • دانشجو: دانشجویان تمام وقت مقطع دکتری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور.
 • استاد راهنما: استاد راهنما (صرفاً استاد راهنمای اول، در صورت وجود چند استاد راهنما) که به تأیید معاونت پژوهشی محل انجام رساله رسیده باشد.
 • پیشنهادیه طرح: مفاد طرح طبق فرم‌ها و سامانه صندوق.
 • دانشگاه / پژوهشگاه: دانشگاه / پژوهشگاه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • داور: فردی که پیشنهادیه طرح پس از تایید شرایط اولیه برای داوری علمی برای او ارسال می‌شود.
 • ناظر: فردی که پس از تصویب پیشنهادیه طرح، نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارد.

 

انواع رساله های دکتری

 1. دوره رساله دکتری عادی: رساله دکتری پژوهشگران دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را جهت فعالیت پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تحت پوشش قرار می‌دهد.
 2. دوره رساله دکتری تفاهم نامه ای: رساله دکتری پژوهشگران دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را به منظور حمایت متوازن و بر اساس انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور تحت پوشش قرار می دهد.
 3. دوره رساله دکتری فراخوان های ویژه: دوره رساله دکتری فراخوان های ویژه؛ با توجه به ضرورت های پژوهشی کشور وبر اساس دوره های زمانی خاص؛ از طریق سایت صندوق اعلام می گردد. این فراخوان ها، رساله دکتری پژوهشگران در موضوعات خاص را تحت پوشش قرار می دهد.

شرایط ثبت نام متقاضیان قالب حمایتی رساله دکتری

 1. دانشجو دکتری به صورت تمام وقت در یکی از دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل بوده و آزمون جامع را با موفقیت گذرانده باشد.
 2. موضوع پیشنهادیه پژوهشی بعداز تصویب در مرکز علمی در قالب فرم های پژوهشی صندوق ارائه گردد.
 3. از تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا تاریخ ثبت نام در سامانه بیش از ۱ سال نگذشته باشد.
 4. از آغاز دوره تحصیل در مقطع دکتری تا زمان ثبت نام بیش از ۳ سال تحصیلی نگذشته باشد.
 5. موضوع رساله مرتبط با اولویت های پژوهشی و فناوری اعلام شده از سوی صندوق باشد.
 6. متقاضی، بورسیه یا شاغل در دستگاه های دولتی یا بخش خصوصی نباشد.
 7. پیشنهادیه رساله قبلاً بصورت پیشنهادیه پژوهشی از سوی استاد راهنما و مشاور برای صندوق و یا سایر مراکز حمایت کننده ارسال نشده باشد.
 8. استاد راهنما همزمان پیشنهادیه رساله تحت حمایت صندوق نداشته باشد.

 

جدول فراخوان های سالیانه صندوق

لیست کارگروه های صندوق

سامانه طرح های پژوهشی (کایپر)

اولویت های پژوهشی کارگروه ها

دستورالعمل های قالب های حمایتی