پسادکتری مستقل

مقدمه

توسعه دانش و فناوری در کشور مستلزم سرمایه‌گذاری بر روی پژوهش و زیرساخت‌های آن به خصوص زیرساخت‌های انسانی پژوهش است. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در راستای مأموریت‌های خود و کمک به توسعه زیرساخت‌های پژوهش در کشور، برنامه حمایت از طرح‌های پسادکترا بنیادی و کاربردی پژوهشگران با هدف کمک به پیش برد مرزهای دانش و حل مسائل اساسی کشور تعریف نموده است، تا ضمن استفاده از پتانسیل‌های پژوهشی موجود در دانشگاه‌ها جهت انجام پژوهش‌های پیشرو اولویت‌دار و تقاضامحور، از طریق این دوره‌ها به توسعه زیرساخت انسانی پژوهش در کشور کمک نماید.

تعاریف:

 • حمایت: وجوهی معین که به صورت پرداخت مستقیم نقدی پس از تصویب پیشنهادیه طرح در قالب قرارداد پژوهشی و در قبال انجام تحقیقات (در چارچوب اولویت های تحقیقاتی) و انجام تعهدات طرح پرداخت می گردد.
 • صندوق: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.
 • کارگروه: کارگروه علمی صندوق که وظیفه بررسی و تأیید پیشنهادیه‌های دریافتی در چهارچوب اولویت‌های پژوهشی صندوق را به عهده دارد.
 • کمیته تخصصی: کمیته تخصصی صندوق که وظیفه بررسی و تأیید نهایی پیشنهادیه‌های مصوب کارگروه‌های صندوق را به عهده دارد.
 • عضو هیئت علمی: عضو هیئت علمی تمام وقت دارای حکم کارگزینی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • دانشگاه / پژوهشگاه: دانشگاه / پژوهشگاه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • ناظر: فردی که پس از تصویب پیشنهادیه، نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارد.
 • دوره پسادکتری: دوره معین پژوهشی که طی آن پژوهشگران مستعد جوان پس از اخذ مدرک دکتری، تحت نظارت یک هیات علمی برجسته علمی و صاحب تجربه تحقیقاتی به کارتحقیقاتی می‌پردازند.
 • طرح پسادکتری: طرح تحقیقاتی که در چارچوب اولویت‌های پژوهشی صندوق تعریف شده و به تصویب صندوق می‌رسد.
 • مسئول طرح پسادکتری: فردی که عضو هیات علمی دانشگاه / مرکز پژوهشی یا شاغل در شرکت دانش‌بنیان یا صنعت بوده و مسئولیت هدایت، راهنمایی و کنترل فعالیت‌های پژوهشگر پسا دکتری را بر عهده دارد.
 • پژوهشگر پسادکتری: فردی که دارای مدرک دکتری تخصصی بوده و متقاضی ورود به دوره‌های معین فعالیت‌ پژوهشی تحت نظارت مسئول طرح پسا دکتری است.
 • شرکت دانش‌بنیان: شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط فعالیت می‌کند.

 

انواع قالب حمایتی پسا دکتری

 1. دوره پسادکتری مستقل: دوره پسادکتری که فارغ التحصیلان برتر دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را جهت فعالیت پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تحت پوشش قرار می‌دهد.
 2. دوره پسادکتری ویژه: دوره پسادکتری که فارغ التحصیلان بسیار شاخص دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد که به طور بالقوه امکان جذب هیأت علمی (با تأییدیه محل اجرای طرح در قالب تفاهم‌نامه با صندوق) را دارند.
 3. دوره پسادکتری فناورانه: دوره پسا دکتری که فارغ التحصیلان برتر دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور با قابلیت همکاری با صنعت یا شرکت‌های دانش‌بنیان را جهت فعالیت تحقیقاتی دانش‌بنیان با مرتبط با صنعت (با TRL بالای ۵) تحت پوشش قرار می دهد.
 4. پسادکتری بنیاد نخبگان: دوره پسادکتری که به منظور هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت های مشترک در پشتیبانی از اجتماع نخبگان انجام می گیرد.
 5. پسا دکتری تفاهم نامه ای: دوره پسا دکتری که فارغ التحصیلان برتر دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را به منظور حمایت متوازن و بر اساس انعقاد تفاهم نامه با برتر دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور تحت پوشش قرار می دهد.
 6. پسادکتری کرسی: دوره پسادکتری که توسط صاحبان کرسی در صندوق معرفی می شوند.
 7. (صاحبان کرسی در صندوق؛ دانشمندان و پژوهشگران برجسته کشور با مرتبه استادی هستند که دارای مرجعیت علمی، وجهه علمی و سوابق پژوهشی معتبر در سطح ملی و بین المللی می باشند.)
 8. پسادکتری فراخوان های ویژه: دوره پسادکتری که بر اساس ضرورت های پژوهشی کشور و دوره های زمانی خاص؛ از طریق سایت صندوق اعلام می گردد. این فراخوان ها پژوهش های پژوهشگران در موضوعات خاص را تحت پوشش قرار می دهد.

شرایط ثبت نام متقاضیان قالب حمایتی طرح های پسادکتری:

 1. با اولویت‌های صندوق که برگرفته از اولویت‌های تحقیقاتی کشور است، همراستا باشد.
 2. مجری طرح پسا دکتری دارای سوابق و برنامه منسجم منطبق با اهداف کلی و خاص دوره (مندرج در ماده ۲) باشد
 3. مسئول طرح پسا دکتری دارای سوابق و برنامه منسجم و تعریف شده پژوهشی باشد.
 4. سوابق تحصیلی و حرفه‌ای مسئول و پژوهشگر پسا دکتری با طرح ارائه شده مرتبط باشد.
 5. اهداف تعریف شده در طرح برجسته و قابل حصول در بازه زمانی تعیین شده باشد.
 6. طرح جهت دار و هدفمند باشد.

شرایط مسئول طرح پسادکتری:

 1. عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه / مرکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دانشگاه / مرکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراکز تحقیقاتی کشور باشد.
 2. دارای مرتبه علمی حداقل دانشیار در رشته منطبق با پیشنهادیه ارائه شده باشد.
 3. سوابق و برنامه پژوهشی منسجم و مبتنی بر جهت‌گیری راهبردی و همسو با اولویت‌های صندوق داشته باشد.
 4. همزمان سرپرست طرح پسادکتری دیگری نباشد یا طرح پسادکتری خاتمه نیافته نداشته یاشد.
 5. در حوزه علوم انسانی و هنر دارای حداقل ۵ مقاله علمی و پژوهشی نمایه در ISC و در سایر حوزه‌های علمی دارای حداقل ۵ مقاله علمی و پژوهشی نمایه در Scopos و Web Of Science در ۳ سال اخیر در مجلات علمی معتبر رشته تخصصی مربوطه و یا مجری دو طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با مشارکت صنعت یا دستگاه‌های اجرایی باشد.

) ارائه هر مورد ثبت خارجی اختراع با تشخیص کارگروه معادل با ۲ مقاله JCR محسوب می‌شود. (

 1. مسئول طرح پسادکتری ترجیحاً استاد راهنمای رساله دکتری پژوهشگر نباشد و محل اجرای طرح ترجیحاً دانشگاه محل فارغ التحصیلی پژوهشگر نباشد.

شرایط پژوهشگر پسادکتر ی:

 1. دارای مدرک دکتری در رشته تحصیلی مرتبط و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و در زمان ثبت تقاضا حداکثر ۳ سال از زمان فارغ‌التحصیلی ایشان گذشته باشد.
 2. در حوزه علوم انسانی و هنر دارای حداقل سه مقاله علمی و پژوهشی نمایه در ISC در سایر حوزه‌های علمی دارای حداقل ۳ مقاله علمی و پژوهشی نمایه در پایگاه JCR یا Scopos و Web Of Science با ضریب تأثیر بالای ۱ در سه سال منتهی به ثبت درخواست باشد.
 3. امکان قانونی اشتغال تمام وقت به فعالیت پژوهشی در طول دوره اجرای طرح را داشته باشد.
 4. از صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای عقد قرارداد پژوهشی برخوردار باشد.
 5. معرفی‌نامه پذیرش طرح از یکی از دانشگاه‌ها / مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دانشگاه‌ها / مراکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تراز اول کشور داشته باشد.
 6. پژوهشگر پسادکترا شاغل نباشد.
 7. پیشنهادیه ارسالی نباید قبلاً بعنوان طرح پژوهشی انجام شده باشد

تعهد اشتغال تمام وقت:

پژوهشگر پسادکتری در صورت تصویب طرح باید تعهد نماید که در طول قرارداد بصورت تمام وقت در اختیار دانشگاه، مرکز تحقیقاتی، شرکت یا واحد صنعتی محل اجرای طرح باشد.

 

لیست کارگروه های صندوق

سامانه طرح های پژوهشی (کایپر)

اولویت های پژوهشی کارگروه ها

دستورالعمل های قالب های حمایتی