مطالب مرتبط با کلید واژه

اسلامی


نقش دین در پیشرفت جامعه
توسط پژوهشگر حوزوی انجام شد؛

نقش دین در پیشرفت جامعه

«سنت‌های الهی و پیشرفت» عنوان طرح پژوهشی قاسم ترخان مدیر گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی و عضو هیئت علمی گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که با حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسانده است.

ادامه مطلب
سهم زنان در مدیریت سیاسی کشور
توسط محقق علوم سیاسی بررسی شد؛

سهم زنان در مدیریت سیاسی کشور

«مطالعه کیفی الگوی تجربه زنان در مدیریت سیاسی» عنوان طرح پسادکتری سیده آمنه میرخوشخوی پهمدانی است که با راهنمایی سهیلا صادقی فسایی به انجام رسانده و بنیاد ملی علم ایران هم از این طرح حمایت کرده است.

ادامه مطلب