فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
89002948کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1391/2/161396/12/221393/2/16-2363
89004480کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1391/1/301394/11/31393/1/30-2380
90003694میان گروهیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1390/10/171392/10/111391/10/17-2843
89003075میان گروهیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1390/3/41394/11/31391/3/4-3065
96005935هنر و معماریدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1396/12/151398/11/31398/6/15-443
95848953علوم و علوم زیستیدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1396/7/181399/1/161398/1/18-592
95850060رساله دکتریدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1396/3/221398/5/91398/3/22-527
94006705علوم و علوم زیستیدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1394/12/111398/4/231395/8/11-1468
96006536سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه کردستان/کردستان/ایران1396/8/221398/5/171398/2/22-557
96001347سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه کردستان/کردستان/ایران1396/8/61399/1/221397/8/6-751
96005184کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه کردستان/کردستان/ایران1396/8/31398/8/81398/2/3-576
95827182سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه کردستان/کردستان/ایران1395/11/111397/4/41396/11/11-1018
90007936کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه کردستان/کردستان/ایران1391/10/121398/1/81393/4/12-2306
98002158پسا دکترا کرسیدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1398/7/231399/07/231399/7/24-44
95005915پسا دکتریدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1396/3/81398/3/261397/3/9-899
95007395پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1396/3/81398/8/81397/3/9-899
93032111میان گروهیدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1394/4/131397/7/161395/4/13-1586
93016086فنی و مهندسیدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1394/3/161397/8/171395/3/16-1614
91052932فنی و مهندسیدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1392/4/311394/11/31393/4/31-2287
90004333فنی و مهندسیدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1391/8/211394/11/31392/8/21-2537
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.