فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95836169سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/12/221398/9/121397/4/22-856
95842651سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمپژوهشگاه مواد و انرژی/تهران/ایران1395/12/141397/5/91396/12/14-984
95838893سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/12/71397/4/221396/12/7-993
95833337سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/12/11399/5/131397/6/1-816
95831878سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/111397/2/221396/11/11-1018
95827182سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه کردستان/کردستان/ایران1395/11/111397/4/41396/11/11-1018
94011113سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1395/10/111398/4/41398/4/11-507
95825002سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1395/8/291398/7/291397/8/29-729
94808320سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه شهید مدنی آذربایجان/آذربایجان شرقی/ایران1395/8/231397/3/131397/2/23-916
95819423سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر/خوزستان/ایران1395/7/191397/5/11397/1/19-951
94801635سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/5/251397/12/151397/5/25-823
94807072سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1395/5/201397/3/231396/9/20-1068
94802648سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1395/3/171397/3/181396/3/17-1252
941035سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/2/121396/3/101396/2/12-1287
93050433سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/10/221398/5/191395/8/22-1457
93012717سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران//1393/12/231399/9/51398/8/23-375
92014391سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمپژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی/تهران/ایران1392/7/41396/1/191393/7/4-2223
96003653طرح بین الملل - RFBR روسیهدانشگاه تهران/تهران/ایران + موسسه جانورشناسی آر. آ.اس/روسیه1396/7/231398/10/171398/7/23-404
96003860طرح بین الملل - RFBR روسیهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران + دانشکده موتور، دانشگاه مایی/روسیه1396/7/231397/12/201397/7/23-764
96003903طرح بین الملل - RFBR روسیهدانشگاه صنعتی شاهرود/سمنان/ایران + دانشگاه ایالتی سنت پترزبوگ/روسیه1396/7/231399/7/41399/7/23-45
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.