فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94023433میان گروهیپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1395/4/211399/5/221396/10/21-1038
97010314پسا دکتریدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1397/10/241399/5/211398/10/25-314
96003291فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/8/221399/5/21398/2/22-557
96012423پژوهشی تفاهم نامه ایپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/تهران/ایران1397/8/121399/5/181399/2/12-208
97023019سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه مازندران/مازندران/ایران + پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران1398/5/271399/5/151399/5/27-102
97024247سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1398/5/121399/5/151399/5/12-117
95833337سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/12/11399/5/131397/6/1-816
97001032پسا دکتری1397/10/191399/5/121398/10/20-319
97004479پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه لرستان/لرستان/ایران1397/7/91399/5/121398/7/10-417
97001007سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/6/271399/5/121398/12/27-252
93010049کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1393/10/11399/5/121395/6/1-1537
97013746پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1398/2/221399/5/111399/2/23-197
97008082پژوهشی تفاهم نامه ایپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1397/10/291399/5/101399/4/29-130
97011300پسا دکتریدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1397/11/231399/5/11398/11/24-286
97015900علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1398/2/231399/4/71399/2/23-197
97006141پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1397/11/231399/4/71398/11/24-286
97021150پسا دکتری تفاهم نامه ایمرکز تحقیقات ایمونولوژی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1398/3/71399/4/51399/3/8-181
96000692رساله دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1397/1/221399/4/51399/1/22-229
96003038رساله دکتریدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1396/6/271399/4/51398/6/27-431
95820350هنر و معماریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/1/221399/4/41398/7/22-405
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.