فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
90007734میان گروهیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1391/5/81395/1/141392/5/8-2639
90008230میان گروهیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/5/91394/11/31392/5/9-2638
91001734علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/قزوین/ایران1391/5/91395/4/151392/5/9-2638
89001391کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1391/5/111397/3/81392/5/11-2637
91001421میان گروهیپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران1391/5/141394/11/31392/5/14-2634
90001237فنی و مهندسیدانشگاه شاهد/تهران/ایران1391/9/221396/7/31392/5/22-2626
91002040فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/8/231398/2/11392/5/23-2625
89000110علوم و علوم زیستیدانشگاه شیراز/فارس/ایران1389/11/241394/11/31392/5/24-2624
90005193علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران1390/11/251396/1/231392/5/25-2623
91002846میان گروهیپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1391/10/21394/11/31392/6/2-2615
90000162فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1390/12/141394/11/31392/6/14-2604
91001271علوم پزشکیدانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1391/6/151394/11/31392/6/15-2603
88001645کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه لرستان/لرستان/ایران1389/7/51392/6/201392/7/5-2582
91002308مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/10/61394/11/31392/7/6-2581
89004000فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1391/1/281397/6/241392/7/28-2559
90004362فنی و مهندسیدانشگاه شاهد/تهران/ایران1391/8/71393/9/121392/8/7-2550
89003995کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/5/81394/11/31392/8/8-2549
90007420کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1391/8/91394/11/31392/8/9-2548
90004462علوم پزشکیدانشکده فناوری های نوین پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1391/2/161394/11/31392/8/16-2542
91001517علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران1391/10/171394/11/31392/8/17-2541
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.