فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
89000891علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1389/10/191394/11/31391/10/19-2841
93041141فنی و مهندسیآموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور/تهران/ایران1395/11/161397/1/141396/11/16-1014
96008717سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمآزمایشگاه تحقیقاتی هیدروژئولوژی و محیط زیست معدنی/تهران/ایران1397/2/11398/12/31398/8/1-396
97021581پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/161399/6/291399/5/17-112
97023856پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/161399/8/51399/5/17-112
97013217پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/11/241398/12/31398/11/25-285
96010212علوم و علوم زیستی1397/10/191399/6/161399/4/19-140
97001032پسا دکتری1397/10/191399/5/121398/10/20-319
97008221پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/81399/3/241398/10/9-329
97007995پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/9/191398/11/131398/9/20-348
96013796علوم پزشکی1397/6/111399/3/51398/12/11-268
96013194کشاورزی و منابع طبیعی1397/5/201398/11/251398/11/20-290
96003644علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/3/211399/7/161399/5/21-108
96009144علوم و علوم زیستی1396/12/261399/3/181398/12/26-253
96009377سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1396/12/151398/7/61398/6/15-443
96010037فنی و مهندسی1396/12/151399/3/61399/2/15-205
96006599پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/9/111397/9/71397/9/12-716
95849554فنی و مهندسی1396/3/101397/7/91397/3/10-898
90003465مدیریت و علوم اقتصادی1391/1/151394/11/31391/9/15-2874
90003065مدیریت و علوم اقتصادی1390/12/31394/11/31391/6/3-2975
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.