فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
89000867فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1390/3/21394/11/31392/3/2-2706
89001854علوم پزشکیمرکز تحقیقات تروما- دانشگاه بقیه الله1390/2/261394/11/31391/2/26-3074
87041860کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر//1390/2/241394/11/31391/2/24-3076
89002025کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان/خوزستان/ایران1390/2/191396/7/121391/10/19-2841
89000833علوم و علوم زیستیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران1390/2/101394/11/31391/8/10-2908
89003951میان گروهیدانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1390/2/51397/6/91393/2/5-2374
90007568مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1390/2/51395/6/281390/8/5-3272
89002602علوم پزشکیدانشگاه شیراز/فارس/ایران1390/1/241394/11/31391/1/24-3107
89003130علوم پزشکیوزارت بهداشت/تهران/ایران1390/1/231394/11/31392/1/23-2747
88002063کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1390/1/211396/10/251391/5/21-2988
88001309فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1390/1/151397/11/61391/7/15-2933
89001990میان گروهیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1389/12/101388/12/101390/12/10-3150
89000110علوم و علوم زیستیدانشگاه شیراز/فارس/ایران1389/11/241394/11/31392/5/24-2624
89000666میان گروهیدانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد/خراسان رضوی/ایران1389/11/231394/11/31391/11/23-2808
843585میان گروهیپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران1389/11/101397/6/21391/5/10-2998
88000232فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1389/11/91394/11/31391/2/9-3091
88001371فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1389/11/41394/11/171391/3/4-3065
89000891علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1389/10/191394/11/31391/10/19-2841
89001650میان گروهیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی/تهران/ایران1389/10/181392/12/71391/10/18-2842
87041745فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1389/10/111392/12/71391/4/11-3028
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.