فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95007814پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/7/191397/8/231397/7/20-767
95008322پسا دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1396/6/231397/7/131397/6/24-794
95006727پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/4/181397/4/211397/4/19-859
95008093پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/4/111397/4/31397/4/12-866
93024631پسا دکتریدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/3/281399/3/41397/3/29-880
95005283پسا دکتریپژوهشکده بوعلی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/3/221397/5/221397/3/23-886
95005815پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/81397/5/151397/3/9-899
95005915پسا دکتریدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1396/3/81398/3/261397/3/9-899
95005823پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/61399/9/71397/2/7-932
95004546پسا دکتریپژوهشگاه رویان/تهران/ایران1396/1/281399/3/171397/1/29-941
94026093پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/231396/11/181396/11/24-1006
95005592پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1395/11/231397/3/71396/11/24-1006
94017262پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/171396/5/211396/7/18-1129
95000499پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1395/7/171397/2/291396/7/18-1129
94009368پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/141396/5/211396/7/15-1132
95000510پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1395/7/101397/3/231396/7/11-1136
95000703پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/271397/5/21396/6/28-1150
94001324پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/5/61399/2/311396/5/7-1200
95000459پسا دکتریدانشگاه زنجان/زنجان/ایران1395/4/211396/11/71396/4/22-1216
94020269پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/4/51396/8/31396/4/6-1232
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.