فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93035889فنی و مهندسیتربیت مدرس1394/8/91396/12/61395/8/9-1469
93032241فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/6/71398/5/261395/6/7-1531
93041147فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی مالک اشتر/تهران/ایران1394/5/241398/12/261396/5/24-1184
93044016فنی و مهندسیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1394/4/291397/9/111395/4/29-1570
93021714فنی و مهندسیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1394/4/141395/8/111396/4/14-1224
93034640فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/4/131394/11/31394/10/13-1766
92022835فنی و مهندسیدانشگاه محقق اردبیلی//1394/3/161397/4/101395/3/16-1614
93016086فنی و مهندسیدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1394/3/161397/8/171395/3/16-1614
93026586فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1394/3/161396/6/61395/5/16-1553
93019590فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1394/2/231396/4/191395/2/23-1637
93026424فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1394/1/161394/11/31394/7/16-1851
93025528فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1393/12/231397/6/261394/12/23-1696
89003323فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/12/191398/2/241396/11/19-1011
92039212فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/12/101395/10/181394/12/10-1710
93007509فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1393/12/101399/9/21394/12/10-1710
92041374فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس تهران1393/10/201397/3/141394/7/20-1847
93021446فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/10/11397/12/51394/10/1-1777
92030573فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/9/191395/1/311394/9/19-1789
93007097فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1393/9/191396/4/91395/9/19-1430
93007834فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/9/111394/11/31394/3/11-1978
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.