فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
91000886علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/9/81395/3/301392/5/8-2639
91002040فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/8/231398/2/11392/5/23-2625
90005492کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/6/11394/11/31393/12/1-2079
90008251مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/5/141395/5/241391/8/14-2905
90008230میان گروهیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/5/91394/11/31392/5/9-2638
89003995کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/5/81394/11/31392/8/8-2549
91000511مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/4/271395/1/241391/10/27-2833
90005048کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/3/11394/11/31392/3/1-2707
90002600علوم پزشکیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/2/41394/11/31393/2/4-2375
90004905علوم پزشکیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/291396/7/101393/1/29-2381
90004529فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/281394/11/31391/10/28-2832
90004092فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/221394/11/31392/4/22-2656
90006055مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/211394/11/31391/7/21-2927
90006941مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/201395/11/241391/7/20-2928
89002701علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1390/12/31396/10/121391/12/3-2798
88002313فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1390/8/141394/11/31391/8/14-2905
90007568مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1390/2/51395/6/281390/8/5-3272
88001371فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1389/11/41394/11/171391/3/4-3065
87042049میان گروهیدانشگاه تهران/تهران/ایران1389/7/181395/4/271390/10/18-3201
87040180کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1389/4/301393/12/121391/4/30-3009
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.