فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94026093پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/231396/11/181396/11/24-1006
94016880علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/3/51396/11/191396/3/5-1263
94021178فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1395/3/161396/11/231396/3/16-1253
94003031معارف و علوم اسلامیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/تهران/ایران1395/6/271396/11/241396/6/27-1151
94028948پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان/زنجان/ایران1395/3/171396/11/251396/3/18-1251
96010286پسا دکترا کرسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/11/281396/11/281397/11/29-641
92005987پسا دکتریدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/تهران/ایران1392/11/141396/11/281393/11/15-2095
87041044کشاورزی و منابع طبیعیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران/البرز/ایران1394/2/11396/11/291396/6/1-1176
94807636کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه خلیج فارس/بوشهر/ایران1395/10/271396/11/31396/10/27-1032
92000554میان گروهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران1392/2/311396/11/301394/2/31-1988
95000459پسا دکتریدانشگاه زنجان/زنجان/ایران1395/4/211396/11/71396/4/22-1216
93026858میان گروهیپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران1393/11/291396/11/71395/5/29-1540
89003548کشاورزی و منابع طبیعیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران/البرز/ایران1390/11/151396/11/71391/10/15-2845
94023772فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/161396/12/11396/11/16-1014
93031941علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/6/31396/12/131396/8/3-1114
93052265پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/11/141396/12/151395/11/15-1376
89002948کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1391/2/161396/12/221393/2/16-2363
94000481فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی همدان/همدان/ایران1394/10/71396/12/241396/7/7-1140
93049384علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1394/11/51396/12/261396/11/5-1024
93045180میان گروهیپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران1394/6/291396/12/261396/6/29-1149
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.