فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95838060فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/301398/6/91397/5/30-818
96000415رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/301397/4/31398/2/30-549
95835756کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/181399/8/211399/2/18-202
95844527فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/111397/9/71397/8/11-747
96000212رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/111397/2/291398/2/11-568
95832299کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/111398/12/121397/8/11-747
95819651علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/91397/8/301397/8/9-748
95839442کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/61397/12/221397/8/6-751
95005823پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/61399/9/71397/2/7-932
95830280علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/1/71398/3/281398/1/7-602
95849047سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/12/251397/11/211396/12/25-973
95836169سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/12/221398/9/121397/4/22-856
95838893سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/12/71397/4/221396/12/7-993
95829910فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/12/31397/8/191397/6/3-814
95833337سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/12/11399/5/131397/6/1-816
94026093پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/231396/11/181396/11/24-1006
94023772فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/161396/12/11396/11/16-1014
95831878سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/111397/2/221396/11/11-1018
95829922فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/9/301397/3/211397/3/30-879
95831492ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/9/231398/8/41397/9/23-705
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.