جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90005421علوم و علوم زیستی1390/12/231391/2/51392/2/5272670
90002327کشاورزی و منابع طبیعی1390/11/161391/3/21392/3/2269860
90007129علوم پزشکی1391/2/311391/3/21392/11/2245960
90005525میان گروهی1391/2/241391/3/211392/3/21268040
90004136کشاورزی و منابع طبیعی1391/2/201391/3/241392/2/24270730
90006302ریاضی و فیزیک1391/3/81391/3/271392/6/27258320
90007951علوم پزشکی1391/3/221391/3/311392/3/31267085
90002217علوم و علوم زیستی1391/2/101391/3/61393/5/6227350
90008053علوم پزشکی1391/2/271391/3/91392/9/9251130
88000642میان گروهی1391/3/301391/4/111393/4/11229950
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.