جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
87020271علوم و علوم زیستی1390/3/11390/3/11391/9/128803
90002440فنی و مهندسی1390/12/231390/12/171391/9/17286450
89003322فنی و مهندسی1390/10/101390/10/151392/1/15274775
87041643علوم پزشکی1389/1/231389/1/231392/1/23273970
91004304علوم و علوم زیستی1391/9/271391/10/121392/10/1224790
90003557کشاورزی و منابع طبیعی1391/6/251391/7/41392/10/4248645
90008212میان گروهی1391/5/71391/5/111392/11/11245160
92017758میان گروهی1392/9/111392/8/131392/11/13244927
90007129علوم پزشکی1391/2/311391/3/21392/11/2245960
90003789علوم پزشکی1390/10/81390/11/231392/11/23243947
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.