جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96015616رساله دکتری1397/3/241397/6/61399/6/68450
96012625رساله دکتری1397/3/241397/6/61399/6/68450
96012495رساله دکتری1397/3/241397/6/61399/6/6840
96012944رساله دکتری1397/3/241397/6/61399/6/68450
96016450رساله دکتری1397/3/241397/6/61399/6/6840
96012003رساله دکتری1397/3/241397/6/41399/6/48680
96012781رساله دکتری1397/3/241397/6/41399/6/48650
96013398رساله دکتری1397/3/241397/6/41399/6/48650
96015921رساله دکتری1397/3/241397/6/41399/6/4860
96016999رساله دکتری1397/3/241397/6/41399/6/48660
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.