جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92029574کشاورزی و منابع طبیعی1394/7/141394/7/181396/7/18112152
92030569پسا دکتری1392/12/201393/1/261394/1/27201540
92030796کشاورزی و منابع طبیعی1393/2/311393/3/311394/10/1176988
92031223مدیریت و علوم اقتصادی1393/6/21393/6/41394/3/419760
92033695کشاورزی و منابع طبیعی1393/1/261393/1/301395/1/30165370
92034010علوم و علوم زیستی1393/4/221393/4/251394/7/2518340
92034527مدیریت و علوم اقتصادی1393/9/181393/9/191394/3/1919620
92034660کشاورزی و منابع طبیعی1393/4/301393/5/41396/5/4119560
92035168علوم پزشکی1393/1/261393/1/301394/9/30177020
92037411فنی و مهندسی1393/10/221393/10/241397/12/2460645
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.