جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96013284رساله دکتری1397/3/241397/4/301399/4/301210
96013622رساله دکتری1397/3/241397/4/301399/4/301210
96015793رساله دکتری1397/3/241397/4/251399/4/251260
93038257علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1396/4/221397/4/241398/10/243070
96015369رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/241270
96010975کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/171397/4/241398/10/243070
96013420رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/241270
96015230رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/241270
96015430رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/241270
96016664رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/241270
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.