جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97021946پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/231399/2/2418860
97022259ریاضی و فیزیک1397/12/231398/2/231399/5/239880
97001934پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271398/2/221399/2/2318969
97009741پسا دکتری1397/12/231398/2/221399/2/2318950
97010175پسا دکتری1397/10/271398/2/221399/2/2318955
97011405پسا دکتری1397/12/21398/2/221399/2/2318970
97012056پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/221399/2/231890
97013540پسا دکتری1397/12/21398/2/221399/2/2318950
97013044علوم پزشکی1397/12/21398/2/221399/7/223865
97014420پسا دکتری1397/12/21398/2/221399/2/231890
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.