جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97006593کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/2/231399/8/23860
97010238علوم پزشکی1397/12/21398/2/231399/8/23825
97010316علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/23875
97010953کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/2/231399/8/23870
97011012علوم و علوم زیستی1397/10/271398/2/231399/8/23870
97011659میان گروهی1397/12/21398/2/231399/8/23830
97012980علوم پزشکی1397/12/21398/2/231399/8/23865
97013841فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/2380
97014188مدیریت و علوم اقتصادی1397/12/21398/2/231399/8/2380
97014255علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/23852
نمایش ۱٬۲۷۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.