جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90003645کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/31391/5/81393/5/8227135
90007583فنی و مهندسی1391/5/231391/6/251392/6/25258560
90005663ریاضی و فیزیک1391/5/181391/5/251392/11/25243780
91000548علوم و علوم زیستی1391/4/311391/7/41393/7/4221550
91001623علوم پزشکی1391/4/311391/6/41393/6/4224580
91001291علوم پزشکی1391/4/311391/5/231393/11/23207950
91000674مدیریت و علوم اقتصادی1391/4/271391/7/51391/12/527880
91001845معارف و علوم اسلامی1391/4/241391/4/251393/4/2522850
90000657کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/261393/1/26237630
90005176کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/181393/10/18211368
نمایش ۱٬۲۱۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.