جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96015957رساله دکتری1397/3/241397/4/301399/4/3012150
96015793رساله دکتری1397/3/241397/4/251399/4/251260
96016221رساله دکتری1397/3/241397/4/251399/4/2512630
96002280رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412770
96015369رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/241270
96011475رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412775
96011546رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412770
96013247رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412760
96013389رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412750
96013420رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/241270
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.